Påverka paletten

Att påverka det som påverkar

Vem formar politiken för det civila samhället? Med risk för att låta tjatig, civilsamhällesutredningens betänkande har offentliggjorts. Det är en text på 540 sidor som går under namnet ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”. Det självklara smeknamnet blir ”paletten”, vilket också introducerats som en ny tagg här på bloggen. Utredningen är välkommen. Med tanke på hur […]

Innovation som stjälper

Innovation – en björntjänst till samhället

Varför kravet på innovation stjälper – både civilsamhället och samhället Mycket verksamhet inom det feministiska civilsamhället bedrivs, som påpekats många gånger förr, i projektform. Ett projekt är per definition tidsbegränsat. Projektmedel kan inte heller användas för att finansiera grundläggande eller ordinarie verksamhet, eller det som kan kallas baskostnader, utan enbart de kostnader som projektet i […]

Organisering kan lösa gemensamma problem och ge mer tid till det feministiska arbete som den enskilde organisationen vill bedriva

Ju mer vi är tillsammans…

Nätverk för projektanställda Ju mer vi är tillsammans, desto starkare vi blir? Ett av civilsamhällets grundfundament är just att människor tillsammans – enade kring en specifik fråga eller kring ett intresse – kan åstadkomma mer än var individ kan göra på egen hand. Helheten är större än dess beståndsdelar. Trots det är det många anställda […]

Det blir som att slå knut på resonemanget när den som arbetar med feministiska frågor som exempelvis ekonomisk självständighet själv arbetar under liknande arbetsförhållanden som en kritiserar

En kvinnofälla slår igen

Anställd i civilsamhället – en kvinnofälla? Det finns anledningar att diskutera vilka arbetsvillkor som råder inom det feministiska civilsamhället, och samtidigt koppla dem till den kritik som samma civilsamhälle ofta riktar mot de villkor som råder inom kvinnodominerade yrken. Yrken som ses som en kvinnofälla. (Ett begrepp som för övrigt kan gälla mer än arbetslivet, […]

Vilket ansvar har de finansiärer som stödjer civilsamhället för att civilsamhället är den demokratiska kraft det ofta tillskrivs?

Förslag till finansiärer

Hur finansiärer kan skapa demokratiska ringar på vattnet Stora delar av civilsamhället är beroende av olika typer av finansiärer för att kunna bedriva sin verksamhet. Det kan handla om statsbidrag, kommunala bidrag eller helt privata via fonder eller stipendier. En stödform är t ex projektbidrag som vi skrivit om tidigare. Genom att vara de som […]

Ny utredning som projektbidragens vara eller icke vara på gång?

Slutet för projektbidrag

Ny utredning tillsatt – slutet för projektbidrag? Regeringen har beslutat att tillsätta en ny utredning gällande att avskaffa projektbidrag för jämställdhetsarbete. Istället ska möjligheten för långsiktigt stöd utredas. Nä, alltså skoja’ bara. Så är det inte alls. Projektbidragen verkar bli kvar ett tag till. Men varför är det ens kul att skoja om? Jo, för […]

Att delta på konferenser och utbildningar är ofta förenat med kostnader. Inte bara för deltagande, utan också för resor och boende. Alla organisationer har inte ekonomiska resurser för att kunna delta

Inte för alla

Inte för alla – bara för vissa? I början av november arrangerades årets MR-dagar och O/organiserad feminism? var där och bjöd in till workshop på temat Finansiera feminismen. Att medverka på MR-dagarna var en av de aktiviteter som fanns med i vår projektplan och också som en kostnad inom projektbudgeten när vi sökte medel hos […]

Genom en gemensam e-postlista kan olika civilsamhällesorganisationer lättare få överblick över vad andra arbetar med, och har möjlighet att hitta samverkansparter och kontaktuppgifter

Underlätta organisering!

Jämlikhetslistan? MR-listan? PK-listan? Okej, det behöver jobbas lite mer på namnet, men idén är i princip färdig. För att underlätta organisering föreslår vi en gemensam e-postlista för civilsamhällesorganisationer som i sin verksamhet eftersträvar jämlikhet, eller har sin bas i mänskliga rättigheter. Vi föreslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar på sig uppgiften att inrätta […]

Långsiktig finansiering

Reviderad finansiering för ett hållbart civilsamhälle

Vi vill komma loss från projektträsket Vi skriver på Agenda: Jämlikhet Malmös blogg om att det behövs reviderad finansiering för att uppnå ett hållbart civilsamhälle. En del i detta är att hitta alternativ finansiering som inte handlar om att söka medel via kommun, landsting eller stat, en annan del är att de medel som söks […]

Malmö Stad har tidigare haft bidrag som kallats fritidsexpressen och kulturexpressen. Vi tycker att det är dags för Jämlikhetsexpressen!

Jämlikhetsexpressen

Tillgång och efterfrågan Ett problem med den bristande finansieringen för feministisk verksamhet och feministisk organisering är att de medel som faktiskt finns att söka inte alltid motsvarar de behov som aktiva inom det feministiska civilsamhället ser i sin verksamhet. Ett sådant exempel som kom fram på en av vårens workshops var att många saknade medel […]